Regulamin Społecznej Szkoły Podstawowej "Wyspianum" w Mławie

(wyciąg ze Statutu Szkoły Podstawowej)

 

Rozdział 9 (fragmenty)

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

§ 1

Uczeń ma prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 2. opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności,
 3. życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym,
 4. swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia Szkoły a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób,
 5. rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów,
 6. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce,
 7. pomocy w przypadku trudności w nauce,
 8. do udziału w zajęciach pozalekcyjnych na terenie Szkoły,
 9. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych,
 10. korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru podczas zajęć pozalekcyjnych,
 11. wpływania na życie Szkoły przez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Szkole,

§ 2

 1. Uczeń biorący udział w konkursach przedmiotowych ma prawo do indywidualnej pomocy nauczyciela.
 2. Uczeń zakwalifikowany do etapu rejonowego lub wojewódzkiego konkursu przedmiotowego może być zwolniony z zajęć szkolnych na tydzień przed terminem konkursu.

§ 3

Uczeń wybitnie zdolny lub jego rodzice mogą wystąpić do Dyrektora Szkoły, za pośrednictwem wychowawcy klasy lub innego nauczyciela uczącego ucznia, z wnioskiem o zezwolenie na indywidualny tok nauki. Decyzję w tej sprawie podejmuje się na podstawie odrębnych przepisów.

§ 4

 1. Uczeń na zajęciach organizowanych przez szkołę zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania obowiązujących w Szkole przepisów,
  2. podporządkowywania się zaleceniom Dyrektora i innych nauczycieli,
  3. systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach lekcyjnych i w życiu Szkoły,
  4. przestrzegania zasad kultury,
  5. dbania o  życie i  zdrowie własne i  innych,
  6. dbania o higienę osobistą i rozwój,
  7. dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Szkole,
  8. krytykowania i przeciwstawiania się wszelkim przejawom zła,
  9. dbania o kulturę słowa, nie używania wulgarnych słów,
  10. tworzenia dobrej atmosfery w klasie i w szkole,
  11. dbania o dobre imię i honor Szkoły.
 2. Uczeń przychodzi do szkoły w schludnym, estetycznym stroju:
  1. na zajęciach wychowania fizycznego ubiera strój ustalony przez klasę,
  2. zmienia obuwie,
  3. na uroczystości szkolne ubiera odpowiedni strój, tzn. dziewczęta – białe bluzki i czarne lub granatowe spódnice; chłopcy - białe koszule i ciemne spodnie lub ciemny garnitur i białą koszulę.
 3. Ucznia obowiązuje  zakaz picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu.

§ 5

 1. Uczeń może być nagrodzony za:
  1. wybitne osiągnięcia w nauce,
  2. pracę społeczną na rzecz szkoły,
  3. rzetelny stosunek do nauki i obowiązków nałożonych na niego,
  4. wzorową postawę,
  5. wybitne osiągnięcia sportowe,
 2. Nagrodami, o których mowa w ust. 1 są:
  1. pochwała wychowawcy wobec całej klasy,
  2. pochwała  Dyrektora wobec uczniów Szkoły,
  3. list pochwalny Dyrektora do rodziców,
  4. dyplom uznania od Dyrektora,
  5. nagroda rzeczowa od  Dyrektora,
  6. nagroda pieniężna od organu prowadzącego szkołę.
 3. Wychowawca lub Dyrektor, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może  postanowić o przyznaniu nagrody  w innej formie.
 4. Z tego samego tytułu można przyznać więcej niż jedną nagrodę.

§ 6

 1. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu uczeń może zostać ukarany:
  1. upomnieniem wychowawcy klasy,
  2. pozbawieniem funkcji pełnionych w klasie,
  3. upomnieniem lub naganą Dyrektora,
  4. pozbawieniem funkcji pełnionych na forum Szkoły,
  5. zawieszeniem prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych,
  6. zakazem reprezentowania szkoły  na zewnątrz,
  7. obniżeniem oceny zachowania - do nagannej włącznie,
  8. skreśleniem z listy uczniów,
 2. Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
 3. Kary, z wyjątkiem wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2, nakłada Dyrektor.
 4. O nałożonej karze informuje się rodziców.
 5. Od kary nałożonej przez wychowawcę przysługuje odwołanie do Dyrektora. Odwołanie może  wnieść rodzic ( prawny opiekun) w ciągu 7 dni od uzyskania informacji, o której  mowa w ust. 4.
 6. Dyrektor rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Rozstrzygnięcie Dyrektora jest ostateczne.
 7. Od kar nakładanych przez Dyrektora, z zastrzeżeniem ust. 8, przysługuje wniosek  o ponowne rozpatrzenie sprawy. Przepisy ust. 5 stosuje się odpowiednio z tym, że przed podjęciem rozstrzygnięcia Dyrektor zasięga opinii Rady Pedagogicznej.
 8. Uczeń może zostać ukarany skreśleniem z listy uczniów za następujące wykroczenia:
  1. umyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu innego ucznia,
  2. celowe spowodowanie stanu zagrożenia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia uczniów oraz pracowników szkoły lub innych osób,
  3. stosowanie przemocy fizycznej i psychicznej w stosunku do innych,
  4. umyślne i znaczące dewastacje mienia i akty wandalizmu na terenie szkoły,
  5. dopuszczenie się kradzieży,
  6. fałszowanie lub celowe zniszczenie dokumentów szkolnych,
  7. zniesławienie nauczycieli, szkoły lub kolegów, np. na stronach internetowych,
  8. rozprowadzanie środków odurzających, spożywanie alkoholu, palenie tytoniu i zażywanie narkotyków na terenie szkoły i podczas zajęć organizowanych przez szkołę.
 9. Uczeń może być skreślony z listy uczniów z tytułu niepłacenia czesnego przez jego rodziców lub opiekuna prawnego.
 10. Uczeń może być skreślony z listy uczniów, gdy z przedmiotów nauczania w wyniku klasyfikacji rocznej otrzyma ocenę niedostateczną lub ocenę naganną zachowania.
 11. Uczeń może być skreślony z listy uczniów przypadku, gdy rodzice nie uczestniczą co najmniej w 50% zebrań organizowanych przez szkołę.
 12. Skreślenia ucznia z listy uczniów dokonuje Dyrektor. Skreślenie następuje na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej.

§ 7

Uczniowie kończący naukę w Szkole oraz zmieniający szkołę obowiązani są rozliczyć się ze zobowiązań wobec Szkoły najpóźniej na tydzień przed posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.

 

Rozdział 10

PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW

 1. Rodzice zawierają umowę ze Stowarzyszeniem „Wyspianum” na kształcenie dziecka w Społecznej Szkole Podstawowej „Wyspianum” w Mławie i przestrzegają zapisów w niej zawartych.
 2. Przekazują Szkole rzetelną informację na temat stanu zdrowia dziecka oraz wszelkich zdarzeń i okoliczności mogących mieć wpływ na jego zachowanie.
 3. Ściśle współpracują ze szkołą, tzn.
  1. uczestniczą co najmniej w 50% zebrań rodziców organizowanych przez szkołę,
  2. Ściśle współpracują ze szkołą, tzn.
   1. uczestniczą co najmniej w 50% zebrań rodziców organizowanych przez szkołę,
   2. ściśle współpracują z wychowawcą klasowym,
   3. w koniecznych przypadkach współpracują z pedagogiem szkolnym.
  3. Rodzice / prawni opiekunowie ponoszą koszty materialne wszystkich szkód dokonanych przez ucznia.
  4. Rodzice zapewniają regularne uczęszczanie Ucznia na zajęcia prowadzone przez Szkołę i zapewniają Uczniowi warunki umożliwiające przygotowywanie się do zajęć, celem wypełniania obowiązku szkolnego

   

  Rozdział 11

  BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW

  § 8

  1. Zasady bezpiecznego zachowania się uczniów:
   1. Uczniowie przychodzą do szkoły na co najwyżej 10 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć i opuszczają  budynek zaraz po ich zakończeniu.
   2. W szkole należy zachować czystość.
   3. O wszelkich zauważonych nieprawidłowościach należy niezwłocznie informować nauczyciela  prowadzącego  lekcję lub dyżurującego w czasie przerwy lub dyrektora szkoły.
   4. Uczeń może opuścić szkołę przed zakończeniem zajęć, po zwolnieniu go przez nauczyciela jedynie na podstawie pisemnego zaświadczenia od rodziców lub opiekunów prawnych.
   5. Jeżeli uczeń samowolnie opuści szkołę, odpowiedzialność za to ponoszą w pełni jego rodzice lub opiekunowie prawni. Opuszczone lekcje nie mogą być usprawiedliwione.
   6. W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń może być zwolniony z dalszych zajęć po uprzednim powiadomieniu i sprowadzeniu rodziców lub opiekunów prawnych dziecka. Do czasu przybycia rodziców lub opiekunów uczeń przebywa pod opieką szkoły.
   7. Na teren szkoły zabrania się wprowadzania osób trzecich.
   8. Na terenie szkoły obowiązuje zakaz używania przez uczniów telefonów komórkowych.
  2. Zachowanie uczniów w czasie przerw:
   1. Uczniowie  wychodzą z klasy po zakończeniu lekcji przez nauczyciela.
   2. Na korytarzu należy zachowywać się spokojnie, nie biegać, nie hałasować.
   3. Nie należy otwierać okien bez zgody nauczyciela dyżurującego.
   4. Nie należy siadać na parapetach.
   5. W przypadku odniesienia kontuzji należy niezwłocznie powiadomić nauczyciela dyżurującego.
   6. W czasie przerw nie należy opuszczać terenu szkoły.
  3. Prawa i obowiązki gospodarza klasowego:
   1. odpowiada za całokształt spraw organizacyjnych klasy,
   2. reprezentuje interesy uczniów klasy przed nauczycielem, radą pedagogiczną i dyrektorem szkoły podstawowej,
   3. jest odpowiedzialny za pracę dyżurnych klasowych, a w czasie ich nieobecności wyznacza  zastępców,
   4. gospodarz klasy jest rzecznikiem praw ucznia na terenie klasy.
  4. W razie nieobecności gospodarza jego rolę pełni zastępca lub dyżurny klasowy.
  5. Do obowiązków dyżurnego klasowego należy:
   1. przygotowanie klasy do rozpoczęcia zajęć,
   2. zgłoszenie uczniów nieobecnych nauczycielowi prowadzącemu lekcję,
   3. dbanie o czystość tablicy,
   4. w czasie nieobecności dyżurnego gospodarz klasy pełni jego obowiązki.
  6. Klasy lekcyjne, pracownie przedmiotowe.
   1. Klasę otwiera nauczyciel prowadzący lekcję.
   2. Podczas zajęć obowiązuje zakaz opuszczania sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela.
   3. Podczas zajęć obowiązuje zakaz huśtania się na krzesłach, siadania na ławkach i parapetach.
   4. Do obowiązków ucznia należy dbanie o wygląd sali, w której przebywa.
   5. Po zakończeniu zajęć uczeń zobowiązany jest do pozostawienia swojego miejsca w czystości,
   6. W czasie nieobecności nauczyciela w klasie, za porządek odpowiada gospodarz klasy i dyżurny
   7. W czasie przerwy uczniowie pozostający w klasie dbają o bezpieczeństwo swoje i kolegów.
   8. Ćwiczenia i doświadczenia należy przeprowadzać z zachowaniem szczególnych środków  ostrożności.
   9. Nauczyciel przedmiotu zapoznaje uczniów z przepisami bhp obowiązującymi na danej lekcji.
  7. Sala gimnastyczna.
   1. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej I LO.
   2. Na sali można przebywać tylko w obecności nauczyciela prowadzącego zajęcia.
   3. Wszystkich ćwiczących obowiązuje strój przyjęty przez klasę na początku roku szkolnego.
   4. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia biżuterii i ozdób.
   5. W strój gimnastyczny należy przebierać się w szatni lub miejscu wyznaczonym przez nauczyciela -  w czasie przerw lekcyjnych.
   6. Szatnię zamyka i otwiera wyznaczony do tego uczeń – dyżurny.
   7. Zabrania się bez zgody nauczyciela: korzystania ze sprzętu ruchomego, wchodzenia na drabinki gimnastyczne.

   

  Ostatnia aktualizacja: 01.09.2017